โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 7 ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 28 โรงงาน

ขอบเขตงาน : ออกแบบเบื้องต้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพUpflow Anaerobic Sludge Blanket(UASB),Anaerobic Fixed Film (AFF) , Completed Stirring Tank Reactor (CSTR) , Modified Covered Lagoon (MCL) งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล

มูลค่าโครงการ : 15.0 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมก๊