โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียฟาร์มสุกร

ขอบเขตงาน : เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจำนวน 34 ฟาร์ม

มูลค่าโครงการ : 1.59 ล้านบาท

3