โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะ

โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ใน อปท. 10 แห่ง(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด)

ขอบเขตงาน : สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานขยะ (RDF) โดยทำการตรวจวัดปริมาณและองค์ประกอบของขยะ ปริมาณก๊าซและปริมาณและการใช้ประโยชน์ของ RDF ในทั้ง อปท. ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่

1. เทศบาลสามง่าม จังหวัดนครปฐม
2. เทศบาลตำบล โคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
3. เทศบาลตำบล พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
4. เทศบาลตำบล เมืองแกลง จังหวัดระยอง
5. เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
6. เทศบาลตำบล อิสาณ จังหวัดบุรีรัมย์

วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนใน อปท. 6 แห่ง พร้อมประเมินผลการใช้งาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากชุมชน เพื่อจัดประชุมให้คำแนะนำกับ อปท. ทั้ง 6 แห่ง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสรุปผล แนวทางการแก้ปัญหาและผลการดำเนินงานของ อปท. แต่ละแห่ง

1

2