โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส

โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส่กิจกรรมจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 21 แห่ง โดยเนื้องานหลักประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่ การก่อสร้างระบบบำบัดฯ การจัดทำถังขยะทั่วไป ถังขยะย่อยสลายได้ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ และกล่องคัดแยกขยะ รวมทั้งการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด

4