โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

เป็นโครงการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กล่าวคือ การให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถจัดการน้ำเสียของตนเองได้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และ การให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมดำเนินการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดที่ระบายลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสำรวจพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่ 2 พื้นที่ การออกแบบ การก่อสร้างระบบบำบัดฯ สำหรับชุมชนขนาดเล็กที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบม./วัน การทดสอบประสิทธิภาพของระบบฯ 3 เดือน และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย On Site 2 แห่ง รวมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำเสีย การจัดประชุมชนชาวบ้าน การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน เพื่อประเมินความต้องการ ความเข้าใจ ในการก่อสร้างระบบบัดน้ำเสียฯ การจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินระบบฯ และการจัดสัมมนา ในหัวข้อการจัดการน้ำเสีย สำหรับชุมชนขนาดเล็ก

 

13

 

11