โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสีย

โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ดังนี้

• คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม สำหรับชุมชนริมน้ำและบำรุงรักษาฯ ระบบการ 300 เล่ม
• คู่มือการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวมไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พื้นที่ละ 20 เล่ม
• แผ่นพับระบบบำบัดน้ำเสีย 1000 แผ่น
• แผ่นพับการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมสำหรับชุมชนริมน้ำ จำนวน 2,000 แผ่น
• แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชน จำนวน 2,000 แผ่น

และงานในโครงการฯ ได้มีการจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินระบบบำบัดฯ ผู้ที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 30 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน และจัดสัมมนา การจัดการน้ำเสียชุมชนฯ ผู้ที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 100 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน