โครงการที่ 41 ถึง โครงการที่ 45

โครงการ
รายละเอียด
งบประมาณ
(ล้านบาท)
 
41. โครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม และมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นอน
จัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม และมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นอนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
10.2 
42. โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การสำรวจพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่ 2 พื้นที่ การออกแบบ การก่อสร้างระบบบำบัดฯ สำหรับชุมชนขนาดเล็กที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบม./วัน
6 
43. โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใสกิจกรรมจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด
เนื้องานหลักประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่ การก่อสร้างระบบบำบัดฯ การจัดทำถังขยะทั่วไป ถังขยะย่อยสลายได้ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ และกล่องคัดแยกขยะ รวมทั้งการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด
3 
44. โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก
จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินระบบบำบัดฯ ผู้ที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 30 คน เป็นระยะเวลา 2 วัน และจัดสัมมนา การจัดการน้ำเสียชุมชนฯ ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 100 คนเป็นระยะเวลา 2 วัน
6 
45. งานจัดทำคู่มือความรู้ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับวัดและมัสยิด
ให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดการน้ำเสีย และการดูแลระบบการจัดการน้ำเสีย ในวัดและมัสยิด พร้อมการจัดพิมพ์คู่มือฯ จำนวน 1500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป