โครงการที่ 31 ถึง โครงการที่ 40

โครงการ
รายละเอียด
งบประมาณ
(ล้านบาท)
 
31. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
ดำเนินการให้มีการคัดเลือกก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบ(start up) ฝึกอบรม จัดทำคู่มือ จัดทำแผนส่งเสริม ทำประชาสัมพันธ์ระบบต้นแบบ
5.4
32. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ดำเนินการซื้อขายชุดบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. สำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี
1.3
33. โครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านระบบก๊าซชีวภาพ
จัดประชุมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพ เกี่ยวกับพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ
2
34. โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ใน อปท. 10 แห่ง
สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนใน อปท. 6 แห่ง พร้อมประเมินผลการใช้งาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากชุมชน
0.3
35. โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท สยามซอลบิทอล จำกัด
ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากการอุปโภค ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ และการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
0.8
36. โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท เมทัลลิก เซคชั่น สตีล จำกัด
ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากการอุปโภค ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ และการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
0.34
37. โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากการอุปโภค ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ และการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย
0.4
38. โครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร
1.9
39. โครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์
โครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์ (Replication plant)
2.2
40. โครงการการแผนการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารจากมูลสัตว์และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์
แผนการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารจากมูลสัตว์และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์ โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System; GIS)
3.2