โครงการที่ 21 ถึง โครงการที่ 30

โครงการ
รายละเอียด
งบประมาณ
(ล้านบาท)
 
21. บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ HybridOxidation Ponds (HOPs) เป็นที่ปรึกษาระหว่างงานก่อสร้าง เริ่มเดินระบบ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงงานครอบคลุมการพัฒนาโรงงานผลิตน้ำอัดลม (อ.พุนพิน จ .สุราษฎร์ธานี) รวม 3 เฟส
3
22. โครงการส่งเสริมก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม
ออกแบบเบื้องต้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพจำนวน 28 โรงงานประกอบด้วยระบบUpflow Anaerobic Sludge Blanket(UASB), Anaerobic Fixed Film (AFF), Completed Stirring Tank Reactor (CSTR), Modified Covered Lagoon (MCL)
15 
23. โรงฆ่าสุกรของบริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วันเป็นระบบ UASB + Anoxic Oxic + Post Treatment
3 
24. โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียมีการเกิดน้ำเสียที่ 900 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB + Anoxic Oxic
15 
25. โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดมีการเกิดน้ำเสียที่ 180 ลบ.ม./วัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Hybrid Oxidation Pond
1 
26. บริษัท เชียงใหม่ฟูดส์โปรดักส์ จำกัด
ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน เป็นระบบ ABRและ SBR และบ่อผึ่งผสม
1
27. โรงบำบัดน้ำเสียจตุจักร
ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
0.72 
ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านการผลิตไบโอดีเซลของโรงงาน
 
29. บริษัท วีกรีน เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด
ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตร
0.12 
30. บริษัท พลาสม่าเพียวริตี้พาวเวอร์ จำกัด
ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตร
0.12