โครงการที่ 11 ถึง โครงการที่ 20

โครงการ
รายละเอียด
งบประมาณ
(ล้านบาท)
11. บริษัท ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัดจ.กำแพงเพชร
ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยที่ทำการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) และปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสีย 4,800 ลบ.ม./วัน
10.5
12. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
1. บริษัท แหลมทองไฮบริด จำกัด (ฟาร์มวังน้อย)
2. บริษัท แหลมทองไฮบริด จำกัด (ฟาร์มปากช่อง)
3. บริษัท คณาไฮบริด จำกัด (ฟาร์มพนมสารคาม 1)
7.2
13. บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.
2.7
14. บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงชำแหละแปรรูปไก่ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.5
15. โรงฆ่าสัตว์  P-Pork
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลบ.ม.
0.43
16. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5
ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจำนวน 34 ฟาร์ม
1.59
17. บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัดจ.เชียงใหม่
ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงฆ่าสุกร ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบH-UASBเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน
3
18. บริษัท เจริญภัณฑ์ฟาร์ม จำกัดจ.สุพรรณบุรี
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) เพื่อรองรับน้ำเสีย 900 ลบ.ม./วัน
7
19. บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัดจ.นครปฐม
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 150 ลบ.ม./วัน
3
20. บริษัท ประชาฟาร์ม จำกัดจ.นครปฐม
ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 85 ลบ.ม./วัน
3