โครงการที่ 1 ถึง โครงการที่ 10

โครงการ
รายละเอียด
งบประมาณ
(ล้านบาท)
1. โครงการจัดทำ Master Plan และ Feasibility Study โครงการขยายปรับปรุงระบบประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
2. โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (ส่วนขยาย) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี
ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำ ขอบเขตการให้บริการออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการขยายกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา
3. โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ จังหวัดพัทลุง ระนอง พังงา นครศรีธรรราช ตรัง และสตูล
ร่วมกับบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ของ กปภ. ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดพัทลุง ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล รวม 6 จังหวัด (จำนวน 13 กปภ.สาขา และหน่วยบริการในสังกัด)
1.4
4. โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำตาปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช(15 กปภ.สาขา)
ร่วมกับบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ของ กปภ. ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวม 3 จังหวัด (จำนวน 15 กปภ.สาขา และหน่วยบริการในสังกัด)
1.63
5. บริษัทเอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วางผังออกแบบและควบคุมงานการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Contact (UAC)โดยระบบสามารถรองรับน้ำเสีย 1,200 ลบ.ม./วัน
15
6. บริษัท วี แอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด
ที่ปรึกษาในการวางผังออกแบบระบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modifile Cover Lagoon
3
7. บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
วางผังออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยระบบสามารถรองรับน้ำเสีย 800 ลบ.ม./วัน
2.6
8. บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ออกแบบอาคารคลุมบ่อปรับอัตราการไหล (EQ) บ่อดักไขมัน (FT) และชุดตะแกรงดักขยะแบบ Rotary Drum Screen พร้อมระบบบำบัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber และ Biofilter
0.4
9. บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
ปรับปรุงและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบก๊าซชีวภาพและการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์
18
10. บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ASD พร้อมคลุมบ่อด้วย Double layer membrane
0.5