โครงการจัดทำแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

โครงการจัดทำแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ขอบเขตงาน ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำประปาบริการได้อย่างเพียงพอในระยะเวลา 10 และ 20 ปี ข้างหน้า

2

 

3

1