โครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม

โครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม และมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นนอนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นผู้จัดการโครงการ ร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการบริหารงานโครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม และมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นนอนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย

1. การจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การจัดการมลพิษทางการเกษตรเนื่องจากมลพิษจากการเกษตรยังเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทย รวมถึงขาดการกำหนดแนวทางและนโยบายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำแผนในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
• แผนในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร
• แผนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางการเกษตรด้านปศุสัตว์
• แผนในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• แผนในการบริหารและจัดการองค์กรทั้งในระบบกระทรวง กรมและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
• แผนงานด้านงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. แนวทางในการจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี (Best Management Practices, BMPs) ในการลดมลพิษจากเกษตรกรรม ได้แก่ โคเนื้อ,ปลานิล,นาข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา
3. การทดสอบ BMPs ภาคสนาม เพื่อประเมินปริมาณมลพิษก่อนและหลังประยุกต์ใช้ BMPs รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนในการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพต่ำ เพื่อประกอบการจัดทำแผน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 270 วันมูลค่าโครงการ 10.2ล้านบาท