โครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

โครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรประกอบด้วย

• ศึกษาและรวบรวมกฏระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
• จัดเตรียมร่างคู่มือปฏิบัติทั่วไปเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในฟาร์มสุกร
• พัฒนาร่างเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมควบคุมมลพิษ
• พัฒนาร่างข้อกำหนดขนาดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งฟาร์มสุกรใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 270 วัน มูลค่าโครงการ 1.9 ล้านบาท

1