โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำตาปี

โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำตาปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช (15 กปภ.สาขา)

ขอบเขตงาน  ร่วมกับบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ของ กปภ. ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช (จำนวน 15 กปภ.สาขา และหน่วยบริการในสังกัด) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลระบบประปา ความต้องการใช้น้ำ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา อุทกธรณีวิทยา แหล่งน้ำธรรมชาติ แผนงานของ กปภ. แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานอื่นๆ ประเมินศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนศึกษาและเสนอแนะแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อเสนอแผนการพัฒนาแหล่งน้ำดิบ แผนบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบแนวทางการจัดหาที่ดิน แนวทางการออกแบบก่อสร้างระบบน้ำดิบที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายระบบประปาในพื้นที่ดังกล่าว ให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อสนับสนุนกิจการประปา รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว

มูลค่าโครงการ  1.63  ล้านบาท

1

2