โครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์

โครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์ (Replication plant) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock waste management in East Asia ; LWMEA) เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อการจัดทำแผนนโยบายและแผนขยายผลโครงการสำหรับกรมปศุสัตว์ (PMO/DLD) โดยส่งเสริมและเผยแพร่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการจัดการของเสียฟาร์มปศุสัตว์ในระยะสั้น (แผนการปฏิบัติ 5 ปี หลังโครงการ LWMEA แล้วเสร็จ) และระยะยาว (แผนการปฏิบัติ 10 ปี หลังโครงการ LWMEA แล้วเสร็จ)และจัดทำแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการจัดการฟาร์ม เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 270 วัน มูลค่าโครงการ 2.2 ล้านบาท