บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด

เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ และบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง เริ่มเดินระบบ เดินระบบและออกแบบปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมี ดร.นพดล คงศรีเจริญ วุฒิวิศวกรสิ่งแวดล้อม (วส. 81) เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีประสบการณ์ในงานมากกว่า 23 ปี ที่มีประสบการณ์เป็นด้านการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพมากกว่า 30 แห่ง และเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาครัฐ และเอกชน

 

บุคลากร และที่ปรึกษาบริษัทฯ

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด ประกอบด้วยทีมงานบุคลากร และที่ปรึกษาฯ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้บริการด้านวิชาการในทุกด้านอย่างเต็มความสามารถโดยมุ่งหวังเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ บุคลากรหลักในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการผู้จัดการ ดร.นพดล คงศรีเจริญ
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม รศ.วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ดร.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง
ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม นายชัชวาลย์ เจริญสุทธิกุล
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ศ.ก.พีระศักดิ์ จันทรประทีป
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม อ.มนู โอมะคุปต์
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นายนิมิต บำรุงจิตต์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นางสาวโสมวดี วราอัศวปติ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นางสาวกิ่งกาญจน์ เทียมเวช
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นายสยามรัฐ อารียาภรณ์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นายธรธันต์ ไชยณรงค์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นายตระกูล โยธาภักดี
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นางสาวณิชกานต์ อุยยืนยงค์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม นางสาวหนึ่งฤทัย ทองอุ่น
ช่างเทคนิค นายปองกมล ปะละไฝ
นักวิชาการสนับสนุนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นางสาวลลิตา รัมมนต์
นักวิชาการสนับสนุนด้านวิศวกรรมไฟฟ้า นายจำนงค์ หาแก้ว