บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัด (2)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัด

ขอบเขตงาน : ออกแบบอาคารคลุมบ่อปรับอัตราการไหล (EQ) บ่อดักไขมัน (FT) และชุดตะแกรงดักขยะแบบ Rotary Drum Screen พร้อมระบบบำบัดกลิ่นแบบ Wet Scrubber และ Biofilter เพื่อดูดกลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียไปบำบัดด้วยระบบบำบัดกลิ่น

มูลค่าโครงการ : 0.4 ล้านบาท

4