บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย  :  น้ำเสียฟาร์มสุกร

ขอบเขตงาน : เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ระยะที่ 4  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด คือ

8.1บริษัท แหลมทองไฮบริด จำกัด (ฟาร์มวังน้อย) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.

8

8.2  บริษัท  แหลมทองไฮบริด จำกัด (ฟาร์มปากช่อง)ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.

3

8.3  บริษัท คณาไฮบริด จำกัด (ฟาร์มพนมสารคาม 1)ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.

4

มูลค่าโครงการ   :7.2  ล้านบาท