บริษัท เวิลด์กรีนออย จำกัด

บริษัท เวิลด์กรีนออย จำกัด

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านการผลิตไบโอดีเซลของโรงงาน

24.1