บริษัท เชียงใหม่ฟูดส์โปรดักส์จำกัด

บริษัท เชียงใหม่ฟูดส์โปรดักส์จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลไม้กระป๋อง

ขอบเขตงาน : ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน เป็นระบบ ABRและ SBR และบ่อผึ่งผสม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งได้มาตรฐาน

มูลค่าโครงการ :1 ล้านบาท