บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด

บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียฟาร์มสุกร

ขอบเขตงาน : เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ระยะที่ 4 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.

มูลค่าโครงการ :2.7 ล้านบาท

3