บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด จ.นครปฐม

บริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัดจ.นครปฐม

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 150 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ : 3 ล้านบาท

 

5

 

3