บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

บริษัท วี แอนด์ เค สับปะรดกระป๋อง จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหาร ประเภทสัปปะรดกระป๋อง

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาในการวางผังออกแบบระบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Cover Lagoon (MCL) โดย ทำการสำรวจ วางผัง ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพและบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสีย 1,500 ลบ.ม./วัน ผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2,820,480 ลบ.ม./ปี ประกอบด้วย บ่อ Equalization Tank มีหน้าที่ในการปรับอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ บ่อ Acid Pond ทำหน้าที่ ผสมน้ำเสียกับตะกอนแบคทีเรีย บ่อ Modified Cover lagoon (MCL) ปริมาตรประสิทธิผล เท่ากับ 30,000 ลบ.ม. มีหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียโดยแบคทีเรียในกลุ่มไม่ใช้อากาศ น้ำส่วนใสจากระบบ MCL จะถูกบำบัดต่อด้วยระบบบ่อหมักไร้อากาศ บ่อกึ่งหมัก และบ่อปรับสภาพ

มูลค่าโครงการ : 3 ล้านบาท

1