บริษัท วีกรีน เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด

บริษัท วีกรีน เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงาน : ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

มูลค่าโครงการ : 1.2 แสนบาท