บริษัท ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด จ.กำแพงเพชร

บริษัท ที.ซี.เอส.แป้งมันอุตสาหกรรม จำกัด จ.กำแพงเพชร

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ขอบเขตงาน : ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยที่ทำการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) ซึ่งสามารถดึงกากตะกอนออกมาบำบัดได้ และทำการปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสีย 4,800 ลบ.ม./วัน โดยทำการออกแบบในส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ : 10.5 ล้านบาท

3

6