บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะน้ำเสีย  :น้ำเสียโรงชำแหละแปรรูปไก่

ขอบเขตงาน    :เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงชำแหละแปรรูปไก่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงชำแหละแปรรูปไก่ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ  : 1.5 ล้านบาท

3