บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด จ.เชียงใหม่

บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด จ.เชียงใหม่

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

ขอบเขตงาน : ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASBเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ : 3 ล้านบาท

3

4