งานจัดทำคู่มือความรู้ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

งานจัดทำคู่มือความรู้ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับวัดและมัสยิด

เป็นงานของกรมควบคุมมลพิษ โดยดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดเตรียมข้อมูล รายละเอียดของข้อมูล ในการให้ความรู้ ความเข้าใจการจัดการน้ำเสีย และการดูแลระบบการจัดการน้ำเสีย ในวัดและมัสยิด พร้อมการจัดพิมพ์คู่มือฯ จำนวน 1500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป