ข้อมูลองค์กร

เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ และบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างเริ่มเดินระบบ เดินระบบและออกแบบปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งมี ดร.นพดล  คงศรีเจริญ  วุฒิวิศวกรสิ่งแวดล้อม (วส. 81) เป็นกรรมการผู้จัดการโดยมีประสบการณ์ในงานมากกว่า 23 ปี ที่มีประสบการณ์เป็นด้านการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพมากกว่า 30 แห่ง และเป็นที่ปรึกษาโครงการด้านการจัดการและบำบัดน้ำเสีย ทั้งภาครัฐ และเอกชน