ลักษณะน้ำเสีย       : น้ำเสียชุมชนขนาด 200,000  ลบ.ม./วัน

ขอบเขตงาน :       ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และตรวจสอบรายงาน

มูลค่าโครงการ      :       0.72 ล้านบาท