ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียโรงชำแหละแปรรูปไก่

ขอบเขตงาน    :   เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงชำแหละแปรรูปไก่ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงชำแหละแปรรูปไก่ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ   :  1.5 ล้านบาท