4.1 โครงการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge)            

ลักษณะน้ำเสีย  :   ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ

ขอบเขตงาน      :   ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากตะกอนส่วนเกิน (Excess Sludge) ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งปริมาณ 100 ลบ.ม./วัน ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้น เท่ากับ 1,200 ลบ.ม./วัน ของโรงงานเป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดลำพูน โดยทำการติดตั้งระบบหมักย่อยตะกอน (Anaerobic Digester) ขนาด 3,000 ลบ.ม. และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ขนาด 65 kWh พร้อมติดตั้งระบบ Biogas Flare นอกจากนั้นออกแบบระบบบำบัดสารแขวนลอยในน้ำเสียแบบ DAF

มูลค่าโครงการ :  18 ล้านบาท

4.2   โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ASD

ลักษณะน้ำเสีย  ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ
ขอบเขตงาน  : ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ่อ ASD โดยทำการติดตั้งท่อกระจายน้ำ และท่อหมุนเวียนน้ำภายในบ่อ พร้อมคลุมบ่อด้วย Double layer membrane

มูลค่าโครงการ   :  0.5 ล้านบาท