ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด  ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา  จังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส)  จำนวน 21 แห่ง  โดยเนื้องานหลักประกอบด้วย  การสำรวจพื้นที่  การคัดเลือกพื้นที่  การก่อสร้างระบบบำบัดฯ การจัดทำถังขยะทั่วไป  ถังขยะย่อยสลายได้  ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ และกล่องคัดแยกขยะ  รวมทั้งการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด

มูลค่าโครงการ : 3 ล้านบาท

รูปลานตากตะกอน

รูปบ่อหมักราง