บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการแผนการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารจากมูลสัตว์และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์   เป็นโครงการเพื่อศึกษาการประเมินความต้องการธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ   การจัดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการทำปศุสัตว์ (Zoning) และการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของการนำของเสียไปใช้ประโยชน์หรือการนำธาตุอาหารจากของเสีย (มูลสัตว์ น้ำเสีย) ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ   โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System; GIS) และการรวบรวมทุติยภูมิมาใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 330 วันมูลค่าโครงการ 3.2 ล้านบาท