ขอบเขตงาน  ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำ ขอบเขตการให้บริการออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการขยายกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา