Project Description

โรงบำบัดน้ำเสียจตุจักร

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียชุมชนขนาด 200,000 ลบ.ม./วัน

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และตรวจสอบรายงาน

มูลค่าโครงการ : 7.2 แสนบาท