Project Description

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียฟาร์มสุกร
ขอบเขตงาน : เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ระยะที่ 4 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท แหลมทองสหการ จำกัด