ลักษณะน้ำเสีย :  น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ขอบเขตงาน : ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยที่ทำการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) ซึ่งสามารถดึงกากตะกอนออกมาบำบัดได้ และทำการปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อรองรับปริมาณน้ำเสีย 4,800 ลบ.ม./วัน โดยทำการออกแบบในส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ  :   10.5 ล้านบาท

รูปที่ บ่อปรับสภาพ EQ

รูปที่ บ่อตกตะกอน

รูปที่ บ่อ MCL

รูปที่ บ่อพักน้ำเสีย